کوتاهی عضله سوئز خاطره ای و حرکات اصلاحی :

کوتاهی عضله سوئز خاطره ای و حرکات اصلاحی :

کوتاهی عضله سوئز خاطره ای و حرکات اصلاحی :
فیبروز شدن تعدادی از تارهای این عضلات که منجر به محدودیت
حرکتی و کاهش کارایی عضله ومفاصل مربوطه می شود.
تشخیص:
 تست توماس
 گرفتگی عضلات
علل:
• گرفتگی عضلات
• عادات
• چاقی لوردوز کمری
عوارض:
 کمردرد
 محدودیت در اجراهای سریع
 درد در ران و زانو
 محدودیت بازکردن ران
 گودی کمر
حرکات اصلاحی:
۱.سرپا ایستاده پا را از مفصل ران به عقب پرتاپ کند.
۲.ایستاده دستها از پشت به کمر بالاتنه را از کمر به عقب
خم کند در حالیکه پاهایش روی زمین ثابت است.
۳.طاقباز خوابیده روی زمین پل بزند.
۴.در حالیکه روی زمین پل زده است به همان حال حرکت
کند.
۵.ایستاده با پاهای صاف و گامهای بلند به عقب برود.
۶.با فاصله نیم متر پشت به دیوار ایستاده دستها را از بالای
سر به دیوار چسباند و با پاها به جلو و عقب برود.
۷.تمرین قبل را در حالیکه پشت به نردبان سوئدی ایستاده
و نرده آنرا گرفته انجام دهد.
۸.دمر خوابیده با گذاشتن کف دستها بر روی زمین بالاتنه
را از روی زمین بلند کنید بطوریکه پاها از ناحیه رانبه پایین روی زمین
باشد.