کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن

فیبروز شدن تعدادی از تارهای عضلات روی ران ( چهارسر)

که منجر به محدودیت حرکتی در این عضله و مفاصله مربوطه

می شود.

تشخیص:

 • مشاهده بالینی ( فلکشن کامل زانو به سختی انجام می گیرد)
 • اندازه گیری مفصل زانو توسط گونیامتر
 • رادیو گرافی
 • تست توماس

علل:

 • ضعف عضلات پشت پا
 • آسیب دیدگی و زخم عضلات چهار سر
 • وجود درد در عضلات چهار سر که مانع از کشش دادن

آن توسط فرد می شود.

 • داشتن زانوی عقب رفته

عوارض:

 • محدودیت در فلکشن زانو
 • محدودیت حرکتی
 • ایجاد زانوی عقب رفته در دراز مدت

حرکات اصلاحی :

۱.ایستاده یک پا را از ناحیه زانو به عقب خم کرده و با دست

مچ پا را گرفته و به بالا و عقب بکشد.

۲.ایستاده پاها جفت به نوبت یک پا را از ناحیه زانو خم کرده به عقب برده

و با دست گرفته و به بالا می کشد بطوریکه کشش روی پا احساس شود

سپس پا عوض می شود.

۳.ایستاده یک پا جلو یک پا عقب ، روی پای جلویی طوری می نشیند

که کف پای عقبی از زمین کنده شده و روی پا به زمین برسد.

۴.ایستاده بالا تنه  را از کمر به عقب متمایل کند بدون اینکه پاشنه

از زمین کنده شود.

۵.ایستاده پاها را از مفصل ران به عقب حرکت دهد بدون اینکه

زانو دخالت داشته باشد.

۶.به پهلو روی زمین خوابیده یک دست زیر سر با دست

دیگر مچ پای رویی را گرفته از زانو خم کرده و بطرف

بالاتنه می کشد تا روی ران کشیده شود.

۷.روی زمین دمر خوابیده با گذاشتن کف دست ها روی زمین

بلند شده بطوریکه رانها تا نصف روی زمین باشد.

۸.طاقباز خوابیده یک پا صاف پای دیگر را از زانو  به طرف بیرون

خم کرده و در پهلو ، مچ پا دست گرفته شده سعی شود

زانوی پای خمیده به زمین برسد .

۹.به پهلو خوابیده یک دست زیر قرار گرفتهتا بدن را کنترل کند

پای رویی را صاف کشیده و بلند می کند.

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن