کوتاهی آشیل و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی آشیل و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی آشیل و حرکات اصلاحی آن

فیبروز شدن تعدادی از تارهای آشیل و عضله دوقلو

که منجر به محدودیت حرکتی و کاهش کارایی آن عضله

و مفاصل مربوطه می شود.

تشخیص:

 • تست آشیل
 • بررسی کفش ( پاشنه کفش معمولا با زمین تماس ندارد)
 • عدم تماس پاشنه با زمین در مراحل پیشرفته

علل:

 • پوشیدن مداوم کفش پاشنه بلند
 • عادت به نشستن دو زانو
 • داشتن خارپاشنه
 • ضعف عضلات قدامی ساق پا
 • داشتن زانوی خمیده
 • آسیب دیدگی عضله دو قلو

عوارض:

 • راه رفتن روی پنجه پا
 • پلانتارفلکشن دائمی پا
 • ایجاد ضعف کمر گود
 • ایجاد ضعف زانوی خمیده

حرکات اصلاحی:

۱.سرپا ایستاده یک پا جلو یک پا عقب پای عقبی کاملا صاف

و پاشنه و پنجه بطور کامل روی زمین ، پای جلویی را از زانو

خم کرده روی آن بنشیند بطوریکه کشش را در پای عقب کاملا

احساس کند سپس جای پاها را عوض نماید

۲.رو به دیوار با فاصله زیاد ایستاده کف دستها را به دیوارچسبانده

پاها جفت در حالیکه سعی می شود پاشنه پاها از زمین کنده نشود

 به دیوار فشار بیاورد.

۳.ایستاده پاها جفت سعی شود بدون خم کردن زانو دستها را به

زمین نزدیک کرده در صورت امکان کف دست را روی زمین

بگذارد.

۴.در مسیرهای سربالایی بیشتر راه برود.

۵.نشسته پاها صاف با انقباض عضلات رویی با پنجه

پا را بطرف ساق پا بکشید

۶.سعی نماید همیشه چهار زانو نشسته و از نشستن

و از نشستن دو زانو (روی ساق پا ) شدیدا خودداری کند.

۷.تخت شیب داری را در مقابل دیوار گذاشته بطوریکه سر

آن طرف دیوار باشد روی تخت رو به دیوار ایستاده با دست

به دیوار تکیه دهد.

۸.پنجه پا را روی آجری قرار داده در حالیکه وزنه ای را روی

هر دو شانه قرار داده بدن را صاف نگه داشته روی پنجه پا طوری

بالا و پایین برود که موقع بالا رفتن پاشنه در سطح بالاتر از پنجه

و موقع پایین آمدن در سطح پایین تر از پنجه  قرار گیرد.