کمر و پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

کمر و پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

کمر و پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

کاهش قوس (کایفوز) طبیعی سینه ای در ناحیه پشت و کاهش گودی طبیعی

ستون فقرات در ناحیه کمر که به از بین رفتن فنریت و ارتجاعی بودن مهره ها

، کاهش فاصله مهره ها و هم سطح شدن برآمدگی لگن خاصره با کمر منجر می شود

تشخیص:

 • تست دیوار
 • تست کوتاهی عضلات همسترینگ
 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • استفاده از خط شاقول
 • استفاده از اسپاینال ماوس
 • استفاده از رادیو گرافی

علل:

 • زمینه ارثی
 • ناهنجاری ستون فقرات
 • کوتاهی عضلات باز کننده ران
 • تیلت خلفی لگن
 • کوتاهی عضلات شکم ، همسترینگ،سرینی
 • ضعف عضلات ستون فقرات
 • راشیتیسم
 • جمود مهره های ستون فقرات
 • کشش عضله سوئز خاصره ای
 • گرفتگی عضلات کمری

عوارض:

 • آسیب غضروفی و دیسک بین مهره ای
 • درد در ناحیه کمر وسینه
 • افزایش فضای دیسک در قسمت خلفی
 • کاهش انحنای لگن خاصره
 • عدم تعادل عضلانی
 • کشش لیگامان طولی – خلفی
 • فتق دیسک
 • کوتاهی همسترینگ
 • ضعف عضلات تا کننده ران ، باز کننده کمری و لیگامانهای خاصره
 • سائیدگی زودرس غضروف های بین مهره ای ستون فقرات
 • آسیب پذیری مهره های کمری و افزایش فشار روی آنها

حرکات اصلاحی:

۱.دو نفر پشت به هم ایستاده توپ بسکتبال را از وسط پا به

هم تحویل داده و بالای سر دوباره می گیرند.

۲.دو نفر پشت به هم ایستاده توپ بسکتبال را از یک پهلو تحویل داده

و از پهلوی دیگر می گیرند .

۳.نفر کمکی چهار دست وپا قرار گرفته فرد با خزیدن از زیر شکم

رد می شود.

۴.دو نفر پشت به هم ایستاده با قلاب کردن دستها در ناحیه آرنج،

حرکت آفتاب مهتاب را انجام می دهند.

۵.ایستاده دستها را تا روی زانو آورده سپس بالا برده تا عقب سر

بکشد بطوریکه شکم به جلو بیاید.

۶.تمرین قبلی را در مراحل پیشرفته بجای روی زانو آوردن به

پایین تر از زانو برساند.

۷.دمر خوابیده مسیری را با خزیدن طی کند.

۸.نشسته پاها صاف از کمر خم شده دست راست را

به پای چپ و دست را به پای راست بزند.

۹.انجام حرکت گهواره روی زمین

۱۰.دمر خوابیده دستها زیر بدن از آرنج خم با بلند کردن

شانه سنگینی بدن روی ساعد ها قرار می گیرد پاها را

به نوبت بدون اینکه از زانو خم شود از زمین بلند کند.