کف پای گود ( طاقدیسی) و حرکات اصلاحی آن

کف پای گود ( طاقدیسی) و حرکات اصلاحی آن

کف پای گود ( طاقدیسی) و حرکات اصلاحی آن

افزایش بیش از حد طبیعی ارتفاع قوس طولی داخلی پا

و افزایش شیب استخوان های کف پایی.

تشخیص:

 • دیدن رد پا بعد از خیس نمودن کف پا
 • دیدن ردپا بعد از راه رفتن پا برهنه
 • استفاده از پودر و دیدن رد پا
 • استفاده از رنگ و دیدن رد پا
 • مشاهده ظاهری و بالینی و بررسی کف پا
 • استفاده از پداسکوپ
 • برجسته شدن سر استخوان های کف پایی
 • زیاد و عمیق بودن قوس طولی
 • خم بودن انگشتان پا
 • بررسی کفش فرد
 • استفاده از رادیو گرافی
 • تست فشار
 • با استفاده از تست کلارک

علل:

 • کوتاهی نیام کف پایی ولیگامان ناوی پاشنه
 • در نوجوانان به علت چرخش پاشنه به داخل
 • کشش و ضعف عضلات قدامی ساق
 • زمینه ارثی
 • کوتاهی تاندون آشیل
 • انقباض درشت نی قدامی
 • استفاده از کفشها و جوراب های تنگ
 • فلج اطفال  – فلج مغزی (در کودکان)
 • کوتاهی عضلات خم کننده طویل انگشتان
 • آسیب دیدگی عضلات کف پا در اثر ضربه
 • فلج عضلات دوری ، بین استخوانی پا، دو قلو ، نعلی
 • عدم تعادل عضلانی و اختلالات عصبی (بیماری عصبی) در کودکان
 • فعالیت بیش از حد عضلات پایی

عوارض:

 • ایجاد پینه های دردناک و عفونی در پا
 • محدودیت حرکت در مچ پا
 • خستگی زودرس
 • زاویه دار شدن قوس عرضی
 • ایجاد میخچه زیر سر استخوانهای کف پایی و نوک انگشتان
 • کاهش تعادل
 • کاهش استقامت
 • درد در انتهای استخوان های کف پایی
 • کاهش دامنه حرکتی مفصل بند انگشتی  میانی
 • کاهش دامنه حرکتی مفصل کف پایی بند انگشتی
 • چرخش پاشنه به داخل
 • درد در کف پا به علت کشیدگی نیام کف پایی
 • انتقال درد از کف پا به ساق در سنین بالا
 • استهلاک سریع کفش
 • برخورد پا با سطوح کم ارتفاع و افتادن در اثر این برخورد

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده زانو صاف از کمر خم شده پنجه پاها را گرفته

و بالا می کشد.

۲.ایستاده پنجه ها را بلند کرده و آنرا به ساق نزدیک می کند.

۳.روی پنجه پا ایستاده با خم کردن زانو بطوریکه ساق عمود

بر زمین و ران در خط افقی باشد راه می رود.

۴.ایستاده روی لبه داخلی پا راه برود.

۵.چمباته نشسته روی پنجه پا راه می رود.

۶.چمباتمه نشسته روی پنجه پا می پرد.