فرو رفتن ناخن در گوشت و حرکات اصلاحی آن

فرو رفتن ناخن در گوشت و حرکات اصلاحی آن

فرو رفتن ناخن در گوشت و حرکات اصلاحی آن

عارضه ایکه طی آن ناخن در قسمت کناره ها در گوشت فرو می رود و با رشد

و پیشروی ناخن در گوشت دردناک تر می شود.

تشخیص:

  • مشاهده ظاهری

علل:

  • پوشیدن کفش تنگ
  • پوشیدن جوراب تنگ
  • چیدن ناخن کوتاه تر از گوشت انگشتی

عوارض:

  • درد و التهاب در ناحیه فروفتگی ناخن
  • عفونت

حرکات اصلاحی:

۱.کمپرس با آب گرم

۲.ضدعفونی کردن در صورتیکه محل فرو رفتگی عفونت کرده باشد.

قرار دادن یک تکه پارچه نخی حد فاصل ناخن و گوشت ، تا با رشد

ناخن از گوشت بیرون بیاید.

۳.یلند نگه داشتن ناخن در کناره های انگشت

۴.استفاده از کفش مناسب

۵.پوشیدن جوراب مناسب

۶.خودداری از چیدن ناخن کوتاه تر از گوشت انگشتی.

۷.در صورت امکان پوشیدن کفش پنجه باز.

فرو رفتن ناخن در گوشت و حرکات اصلاحی آن

فرو رفتن ناخن در گوشت و حرکات اصلاحی آن