ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن

ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن

ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن

عدم توانایی فرد در بکارگیری عضلات کوچک برای انجام

حرکات ظریف و همچنین عدم هماهنگی در هنگام اجرا حرکت را ضعف هماهنگی گویند .

تشخیص ضعف هماهنگی و تعادل:

مشاهده عینی

علل ضعف هماهنگی و تعادل:

 • ضربه های شدید به مغز
 • فقر حرکتی و عدم انجام فعالیت های ورزشی و تحرک در کودکی
 • محدود کردن فرد در کودکی توسط والدین
 • اختلال در هماهنگی بین دستگاه عصبی عضلانی که در اثرحوادث متفاوت ممکن است روی دهد
 • کمبود استعداد حرکت که ارثی است
 • ترس بخصوص در کودکی
 • کمبود تاسیسات ورزشی
 • کمبود محرکهای رشدی

عوارض ضعف هماهنگی و تعادل :

 • عدم توانایی انجام حرکات ظریف و حرکاتی که مستلزم هماهنگی عصبی عضلانی می باشد.
 • دست و پا چلفتی دیده شدن از نظر دیگران
 • عدم انطباق نسبت به وضعیت های مختلف
 • اختلال در سرعت واکنش
 • اختلال در مهارت و چابکی

حرکات اصلاحی :

۱.از وسط طنابی که توسط دو نفر دیگر تاب داده می شود بدود با بپرد .

۲.دو نفر روبه روی هم ایستاده و حرکات سریع یکدیگر را تقلید کنند

۳.فرد در حال ایستاده ، نشسته ، خوابیده با اشاره نفر کمکی دستورات تمرینی سریع او را انجام دهد.

۴.دونفر روبه روی هم روی دو چوب موازی ایستاده و توپی را برای هم پرتاپ می کنند.

۵.دو نفر در کنار هم ایستاده و هر کدام سعی می کنند یک نقطه از بدن دیگری را لمس کند

و هردو با جا خالی دادن مانع از این کار می شوند.

۶.دو نفر در کنار هم ایستاده باهم به جلو ،عقب ، چپ، راست دویده ودر

حال دو سریع جایشان را باهم عوض کنند.

۷.دو نفر روبه روی هم روی چوب موازنه ایستاده و سعی می کنند تعادل

یکدیگر را بر هم بزنند.

۸.توپ را در حال ایستاده و نشسته دریبل کند.

۹.توپ را جلو بدن بالا انداخته قبل از اینکه به زمین بخورد آن را بگیرد

۱۰.ایستاده توپ والیبال را با دست به بالا پرتاپ کرده ، با سر برگرداند و دوباره  با دست بگیرد

۱۱.با اشاره مربی جلو،عقب، چپ، راست ، نشسته، ایستاده، خوابیده به

شکم ، خوابیده به پهلو تغییر وضعیت می دهد.

۱۲.روی خط مستقیمی روی پنجه پا ایستاده دستها کشیده بالای سر سعی

شود روی همان خط در جهت های مختلف جهش کند.