چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

استخوان درشت نی و زانو ها بطرف داخل متمایل می شوند

که این چرخش موجب کاهش زاویه پیجش ساق می شود و پاشنه

بطرف خارج چرخیده ودر بیشتر مواقع باعث ایجاد پای صاف می شود

ایورشن واینورشن خیلی ضعیف انجام می گیرد.

تشخیص:

 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • مشاهده ظاهری

علل:

 • مادرزادی
 • آسیب دیدگی زانو
 • عادات غلط نشستن و راه رفتن
 • شکستگی ها
 • دررفتگی

عوارض:

 • بدشکلی ظاهری
 • تمایل به خم شدن در جلو بدن
 • کاهش سطح تعادل
 • ایجاد پای صاف

حرکات اصلاحی:

۱.روی زمین نشسته پاها صاف در حالیکه با دست روی پا

(بالاتر از زانو ) فشار آورد تا پا را ثابت نگه دارد پا را از ناحیه

زانو به بیرون می چرخاند.

۲.تمرین قبل را مقابل دیوار انجام می دهد در حالیکه کف پاها را به

دیوار چسبانده است و با هر مقدار چرخشی که به ساق می دهد آن

مقدار چرخش بوسیله فشار کف پا به دیوار باقی می ماند.

۳.روی زمین نشسته یک پا صاف پا صاف پای دیگر را از زانو خم کرده

و روی پای صاف آورده و با کمک دو دست ساق پای خم شده

را به بیرون می چرخانده و کشش داده می شود(سپس پاها عوض می شود)

۴.روی صندلی نشسته یک پا ثابت روی زمین با پای دیگر

در حالیکه پاشنه اش روی زمین است و پنجه از زمین

 بلند شده است یک دایره کامل به بیرون بزند.

۵.روی زمین نشسته پاها صاف هردو پا را در ارتفاع ۱۵ سانتی متر

از زمین نگه داشته و با چرخاندن پنجه پاها به بیرون یک نیم

دایره کامل بزنند.

تذکر:

 • عضلات کف پا نسبت به سایر عضلات بدن بخصوص عضلات

بزرگ تاثیر پذیری کتر و کندتری در مقابل حرکات اصلاحی دارند

بنابراین برای درمان ضعف های کف پایی باید مدت زمانی بیشتر

را صرف نمود تا نتیجه مثبت حاصل شود.

 • کلیه حرکات اصلاحی باید در جهت ایجاد جنبش پذیری در مفاصل

پا انجام گیرد.

 • عضلات پا تقویت شود.

چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

استخوان درشت نی و زانو ها بطرف داخل متمایل می شوند

که این چرخش موجب کاهش زاویه پیجش ساق می شود و پاشنه

بطرف خارج چرخیده ودر بیشتر مواقع باعث ایجاد پای صاف می شود

ایورشن واینورشن خیلی ضعیف انجام می گیرد.