چرخش انگشتان پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش انگشتان پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش انگشتان پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

تغییر شکلی که در آن انگشتان پا به داخل چرخیده و فرد با انگشتان

چرخیده به داخل راه می رود که احتمال دارد این چرخش از ناحیه

جلو پا یا از ساق و یا از ران باشد.

تشخیص:

 • مشاهده ظاهری
 • دیدن رد پاها بعد از خیس کردن آنها
 • راه رفتن غیر طبیعی
 • مشاهده کفش فرد که بطور غیرطبیعی سائیده شده است
 • عدم وجود تعادل
 • وجود کندرومالاسی پاتلا

علل:

 • پیجش استخوان ران به داخل
 • چرخش استخوان ران به داخل
 • پیچش درشت نی به داخل
 • چرخش قسمت جلو پا به داخل
 • داشتن زانوی پرانتزی

عوارض:

 • بدشکلی ظاهری اندام
 • چرخش ران به داخل
 • عدم وجود تعادل
 • ایجاد کندرومالاسی پاتلا
 • محدودیت حرکتی
 • ایجاد زخم در سر انگشتان
 • راه رفتن غیرطبیعی
 • چرخش انگشتان به داخل

حرکات اصلاحی:

۱.روی زمین نشسته ، پاها صاف ، نفر کمکی روبه روی او

نشسته  پنجه پاها را گرفته و به بیرون می چرخاند بطوریکه لبه

خارجی پاها زمین بخورد.

۲.سرپا ایستاده توپ مدیسن بال سنگینی را با قسمت

جانبی خارجی پا حرکت داده ضربه زده و جلو ببرد.

۳.ترک عادت غلط راه رفتن با چرخاندن پاها به بیرون

و نشستن چهار زانو.

۴.سرپا ایستاده در حالیکه هردو پارابه بیرون چرخانده و پاشنه

پاها در پشت به هم نزدیک شده اند راه برود.

۵.روی صندلی نشسته یک پا را از زمین بلند کرده پاشنه

آنرا روی ساق پای دیگر گذاشته و پنجه پای رویی

را به طرف بیرون می چرخاند و با پای زیری مقاومت

ایجاد می کند.

۶.توپی را بین دو پاشنه پایش در ارتفاع ۲۰ سانتی متر

نگه دارد(سعی شود توپ فقط با پشت پاشنه ها نگه داشته شود)

۷.روی زمین نشسته توپی را بین دو پاشنه در ارتفاع ۲۰ سانتی متر

از زمین نگه داشته به طوری که پنجه های پا بیرون باشد.