پشت گرد و گودپشت تابدارـ سویی بک و حرکات اصلاحی آن

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن

افزایش کایفوز پشتی و اوردوزکمری و جابه جایی لگن

به سمت جلو و قسمت سینه به سمت عقب که موجب

بازشدن ران و خم شدن ستون فقرات در ناحیه پشت

شده و انحنای غیرطبیعی در ناحیه ستون فقرات مشاهده

می شود.

تشخیص:

 • استفاده از خط شاقول
 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • مشاهده بالینی
 • استفاده از اسپاینال ماوس
 • استفاده از اسپوردیگلومتر
 • استفاده از رادیو گرافی
 • استفاده از اسپاینال پانتوگراف
 • استفاده از کایفومتر

علل:

 • کوتاهی عضلات شکمی فوقانی، عضلات بازکننده ران و باز کننده

ران و باز کننده کمری تحتانی و نیام مربوطه

 • فرم ساختمانی ستون فقرات در اثر رشد ناقص
 • افزایش کایفوز پشتی
 • داشتن زانوی عقب رفته
 • زمینه ارثی
 • کشش عضلات و لیگامانهای بخش میانی و فوقانی پشت
 • کشش رباط خاطره ای- رانی
 • تمامی ضعف های عضلانی و لیگامانی در ضعف پشت گود
 • ایستادنهای طولانی
 • داشتن ضعف سر به جلو
 • افزایش فلکشن مهره های پشتی
 • جابه جایی مهره های فوقانی پشت به سمت عقب
 • تیلت خلفی لگن
 • کشش مهره ها (ناحیه کمر )به جلو
 • کوتاهی عضلات سینه ای
 • عم تعدل عضلانی

عوارض:

 • ظاهر ناخوشایند
 • تیلت خلفی لگن
 • پلانتار فلکشن مختصر در مفاصل مچ پا
 • کاهش اتساع قفسه سینه
 • به هم ریختگی ساختمانی بدن
 • صافی مهره های کمری که در قسمت تحتانی زیاد تر است

حرکات اصلاحی:

۱.طاقباز روی زمین خوابیده سعی کند دست و پای مخالف

را در جهت مخالف روی زمین به کشش و حرکت درآورد

۲.روی چهارپایه پشت به دیوار نشسته سعی کند بالاتنه

را به طرف بالا بکشد ، زانوها۲۰-۳۰ سانتی متر از هم

فاصله دارند و بالا تنه در زمان کشش کاملا به دیوار چسبیده

است ، از فشار دست بروی چهارپایه برای کشش بدن به بالا

می توان استفاده کرد.

۳.به پهلو در کنار دیوار ایستاده دستی را که کنار دیوار است

کشیده به بالا می برد و سعی کند با بالا کشیدن دست بدن را هم

بالا بکشد.

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن

بادکش کرج / بادکش درمانی کرج / ماساژ و بادکش کرج

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن
پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن