پای چنبری چماغی و حرکات اصلاحی

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:

تغییر شکلی که در آن پا برگشته و فرد روی پشت پا راه می رود

تشخیص:

مشاهده ظاهری:

راه رفتن روی پنجه (همه کسانیکه روی پنجه راه می روند

و دچار این مشکل نیستند)

علل:

  • مادرزادی

(احتمال وقوع آن یک در هزار است راه رفتن از روی

پنجه شروع می شود ) و با حرکات اصلاحی قابل درمان نیست.

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:
پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی: