پای چرخیده به داخل و حرکات اصلاحی

پای چرخیده به داخل و حرکات اصلاحی

پای چرخیده به داخل و حرکات اصلاحی

چرخش پا به داخل موقع راه رفتن

تشخیص:

 • تقاطع انگشتان با خط میانی بدن ( انحراف انگشتان به داخل )
 • چرخش کشکک به داخل که در اثر چرخش ران به داخل یا

پیچیش ران یا مربوط به بافت های نرم داخل یا خارج می باشد

 • عدم تعادل افراد موقع راه رفتن
 • نزدیکی انگشتان دو پا موقع راه رفتن و گیر کردن انگشتان

به هم در مراحل پیشرفته

علل:

 • چرخش درشت نی به خارج
 • پای چرخیده به داخل
 • چرخش ران به داخل

عوارض:

 • چرخش درشت نی به خارج
 • چرخش جلو پنجه به داخل
 • چرخش ران به داخل
 • چرخش پنجه پا به داخل
 • محدودیت حرکتی
 • گیر کردن انگشتان به هم موقع راه رفتن

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده یک پا ثابت روی زمین پای دیگررا طوری

به بیرون بچرخانید که پاشنه آن کنار پنجه پای ثابت و پنجه

آن کنار پاشنه پای ثابت قرار گیرد (سپس جای پاها را عوض کنید)

۲.ایستاده پاها را طوری به بیرون بچرخانید که پاشنه هردو پا

از پشت به هم نزدیک شده و با این حالت راه برود.

۳.ایستاده در حالیکه با دست لبه میز ، یا صندلی یا هر وسیله

دیگر را گرفته یک پا را به بیرون چرخانده و پای دیگر را نیز

با همان حالت چرخیده از جلو پای قبلی رد کرده و به سمت

مخالف بیاورد و به همین حالت ضربدری به جلو برود.

۴.ایستاده روبروی دیوار در حالیکه دستش رابجایی گرفته است

پاها را به بیرون چرخانیده بطوریکه لبه داخلی هردو پا به دیوار

بچسبد و فرد سعی کند از حدود پنجه به دیوار فشار وارد کند.