پای چرخیده به خارج و حرکات اصلاحی آن

پای چرخیده به خارج و حرکات اصلاحی آن

پای چرخیده به خارج و حرکات اصلاحی آن

چرخش پا به خارج موقع راه رفتن (پای چارلی)

تشخیص:

 • کشیدن یک خط روی زمین و راه رفتن فرد روی آن

که اگر فاصله پاها از خط بیشتر از ۱۵ درجه

باشد تغییر شکل است.

 • برسی تاندون آشیل که اگر آشیل متمایل به خارج باشد

کف پا صاف و پا به بیرون چرخیده است.

 • مشاهده ظاهری
 • تغییر وضعیت کشککها در حالت ایستاده

علل:

 • چرخش درشت نئیبه داخل که موجب چرخش پا به خارج می شود.
 • کوتاهی عضلات برون گردانند ران
 • چرخش پنجه به خارج
 • صافی کف پا

عوارض:

 • بدشکلی ظاهری
 • کوتاهی قد
 • محدودیت حرکتی
 • درد ناحیه مفصل مچ پا

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده یک پا ثابت روی زمین پای دیگر را به

داخل طوری بچرخاند که انگشتان آن کنار پاشنه

پای ثابت قرار گیرد و مدت این تمرین را به مرور

افزایش داده و فشار را زیاد کنید سپس جای پاها

عوض شود .

۲.ایستاده در حالیکه پا را طوری می چرخاند که

انگشتان دو پا روبه روی هم قرار گیرند به آرامی

(هرچند به سختی) راه برود.

۳.ایستاده در حالیکه دست را به لبه میز ، نرده یا هر

وسیله دیگر گرفته است یک پا را به داخل چرخانده وثابت

روی زمین بگذارد و پای دیگر را از زمین بلند کرده از

جلو پای ثابت روی زمین بگذارد و پای دیگر را

از زمین بلند کرده از جلو پای ثابت عبور داده و به

سمت مخالف بیاورد( سپس جای پاها عوض شود)

۴.ایستاده روبه روی دیوار بطوریکه با چرخش پاها

به طرف داخل لبه خارجی هر دو پا به دیوار بچسبد

و فرد سعی کند پاشنه ها را به دیوار فشار دهد

(دست را به جایی بند کند)

*** تذکر:

در تمرینات پاهای چرخیده حرکت با پای دیگر

زمانی انجام می گیرد که هردو پا دچار چرخش

شده باشد.