پای پیچ خورده وحرکات اصلاحی آن

پای پیچ خورده وحرکات اصلاحی آن

پای پیچ خورده وحرکات اصلاحی آن

انحراف انگشتان و سینه پا به خارج و بالا و نزدیک شدن قوزک

داخلی پا به زمین ، بوجود آمدن انحنای غیر طبیعی بخصوص

در قسمت زردپی آشیل گه در اثر قرار گرفتن استخوان قاپی در عقب

روی استخوان پاشنه و در جلو کنار استخوان پاشنه بوجود می آید.

تشخیص:

 • مشاهده ظاهری
 • بررسی کفش فرد
 • بررسی آشیل
 • استفاده از خط شاقول روی آشیل
 • استفاده از صفحه شطرنجی

علل:

 • وزن زیاد
 • چرخش استخوان پاشنه به خارج
 • ضعف عضلات و لیگامانها مربوط به مچ
 • حرکت استخوان قاپی به طرف پایین
 • صافی کف پا

عوارض :

 • بدشکلی ظاهری
 • ایجاد پای صاف
 • درد در ناحیه قوزک داخلی به علت کشش
 • درد در ناحیه قوزک خارجی به علت فشار
 • نزدیک شدن قوزک داخلی به زمین
 • کوتاهی قد
 • محدودیت حرکتی
 • از بین رفتن قوس طوطی پا

حرکات اصلاحی:

۱.روی زمین نشسته پاها صاف یک پا را از زانو روی پای دیگر

خم کرده و مچ پا را توسط دستها گرفته و به طرف داخل پیچ

می دهد (بطوریکه سطح جانبی خارجی ساق پا ، کش بیاید )

۲.راه رفتن روی سطح نرم( چمن،شن،ماسه) با پای برهنه

۳.ایستاده توپ مدیسن بال را به وسیله سطح جانبی داخلی پا ضربه زده

و به پیش ببرد.

۴.نشسته بصورت چهار زانو و فشار زانو ها توسط دستها به زمین

۵.راه رفتن در حالیکه اول پاشنه را روی زمین گذاشته سپس

لبه خارجی پا را.

۵.انجام تمرینات کف پای صاف

۶.روی زمین نشسته پاها صاف توپ مدیسنبال را توسط

کف دو پا گرفته بالا برده و نگه می دارد.

۷.ایستاده در حالیکه پاها را از هم رد کرده بصورت ضربدری

لبه خارجی پاها را روی زمین گذاشته و راه برود.