زانوی خمیده و حرکات اصلاحی آن:

زانوی خمیده و حرکات اصلاحی آن:

زانوی خمیده و حرکات اصلاحی آن:

تغییر شکلی که میزان باز شدگی زانو درآن کتر از ۱۸۰ درجه

است و محور ساق و ران با هم دریک خط قرار نداشته بلکه

با هم زاویه دارند.

تشخیص:

 • خم بودن زانو ها
 • عدم اکستنسن کامل زانو ها
 • استفاده از گونیامتر
 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • استفاده از خط شاقول
 • سائیدگی پنجه کفش
 • مشاهده ظاهری
 • کوتاهمحدودیت حرکتی
 • استفاده از الکترو گونیا متر

علل:

 • کوتاهی عضلات پشت پا(همسترینگ)
 • کوتاهی عضلات خم کننده ران
 • بیماران فلج مغزی
 • کوتاهی عضلات سوئز خاصره ای
 • عادت غلط راه رفتن با زانوی خمیده
 • بالا رفتن سن
 • کوتاهی عضله دو قلو
 • ضعف عضلات چهار سر ران
 • بلندی یک پا

عوارض:

 • آرتروز زودرس
 • کوتاهی ظاهری اندام
 • راه رفتن غیرطبیعی
 • آسیب پذیر بودن
 • خستگی زودرس
 • درد در جلو زانو به علت کشش
 • درد در پشت زانو به علت فشار

حرکات اصلاحی:

۱.روی نیمکت طوری دمر می خوابد که زانو ها روی

لبه میزقرار گیرد با فشار به ساق پا توسط نفر کمکی

سعی شود پنجه پاها را به زمین نزدیک کند

(در اوایل تمرین این کار به سختی انجام می گیرد)

۲.ایستاده بدن را از کمر خم کرده بدون خم کردن

زانوها دستها را به پاها برساند.

۳.ایستاده بالا تنه  صاف به نوبت پاها را یکی یکی

به بالا پرتاپ کرده بطوریکه پا تا ناحیه کمر بیاید و با

دست مخالف لمس شود.

۴.ایستاده با دستان کشیده بالای سر به بارفیکس آویزان

شود و پاها را از ناحیه ران به جلو خم کرده بطوریکه

بالاتنه و پاها با هم یک زاویه ۹۰درجه تشکیل دهند.

۵.روی زمین روبه روی دیوار طوری بنشیند که کف پاها

به دیوار بچسبد و به آرامی با دست زانوها فشار بیاورد تا

پشت زانوها به زمین بچسبد.

۶.طاقباز خوابیده در حالیکه وزنه ای را به یک پابسته و

پا را صاف از ناحیه ران بالا آورده در ارتفاعی که زاویه

پا با زمین ۴۵ درجه باشد نگه می دارد سپس پاها عوض

می شوند.