انگشت چکشی (چنگالی) و حرکات اصلاحی آن:

انگشت چکشی (چنگالی) و حرکات اصلاحی آن:

انگشت چکشی (چنگالی) و حرکات اصلاحی آن:

۱.فلکسیون مفاصل ابتدایی بین انگشتی که به علت آسیب

تاندون بازکننده ، انگشت از بند انتهایی باز نمی شود و انگشت

خم است انگشت دوم بیشتر درگیر این ضعف است

۲.فلکسیون مفاصل انتهایی بین انگشتی که به علت آسیب

تاندون بازکننده، انگشت از بند ابتدایی باز نمی شود.

تشخیص:

 • مشاهده ظاهری
 • رادیوگرافی

علل:

 • ضایعات مفصلی
 • زمینه ارثی
 • بلند بودن انگشت دوم
 • وزن زیاد
 • وجود ضعف کف پای صاف
 • وجود ضعف پای پهن
 • بیماری های عصبی عضلانی
 • پوشیدن کفش تنگ
 • مادرزادی بودن
 • ضعف عضلات و عدم تحرک کافی در مفاصل انگشتان
 • وجود ضعف شست کج
 • وجود ضعف پای گود

عوارض:

 • تغییر شکل و معلولیت نسبی در سنین بالا
 • تمایل نوک انگشت به پایین
 • بازشدگی مفصل کف پایی انگشتی
 • پینه بستن سطح مفصل بین بند انگشتی
 • زخم و درد در ناحیه پینه بسته
 • درد در ناحیه پینه بسته در مراحل پیشرفته
 • محدودیت حرکتی در مراحل پیشرفته

حرکات اصلاحی:

 • کشش عضلات کوتاه شده با باز و بسته کردن انگشتان
 • قرار دادن مفصل در وضعیت مناسب
 • تهیه کفش اندازه پا
 • استفاده از بالشتک کوچک وچسبان پشت انگشت خمیده

برای کاهش درد و جلوگیری از اعمال فشار روی آن ناحیه

 • صاف نگه داشتن انگشتان توسط آتل
 • نرم نگه داشتن انگشت بخصوص در ناحیه پینه بسته
 • باز کردن مداوم انگشت در داخل آب ولرم و ماساژ انگشت داخل آب